תכנון מס לשכיר – אפשרי וכדאי

מדי סוף שנה מתמלאת העיתונות הכלכלית בצרור עצות לבעלי העסקים והחברות בדבר תכנון המס שלהם
מתוך מטרה למקסם רווחים ולהקטין עד למינימום האפשרי את חבות המס.
נראה שמקומו של העובד השכיר נפקד מ"החגיגה" הנ"ל מתוך איזושהיא תחושה של "אין הרבה מה לעשות", אך לא כך היא.
במאמר זה אציג מספר נקודות, פשוטות לביצוע, שעשויות לשפר את מצבו המיסוי של השכיר.

דחיית הכנסות
הכנסות לשכירים
כל עובד רוצה למקסם את הכנסותיו ,אך מומלץ לשקול דחיית תקבולים מהמעביד בגין פיצויי פרישה, בונוס, יתרות חופשה, מחלה, הבראה וכדומה , במידת האפשר משכר דצמבר 2015 למשכורת ינואר 2016.
ברור שיש גם סיכון במהלך הנ"ל, כי בעיקרון המעביד מעונין להקדים את ההוצאה לשנה הנוכחית ולא ברור אם הוא יהיה מוכן להיענות לבקשת העובד, אך שווה לבדוק ולנסות.
דמי ביטוח לאומי
שווה, ככל האפשר והניתן לדחות תביעות לתגמולי ביטוח לאומי כמו לידה, וחלילה אבטלה מחודש דצמבר לחודש ינואר שנה הבאה.
תגמולי ביטוח לאומי הינם תחליף שכר ומשכך חייבים במס, אם ניתן להסתדר בלעדיהם, השכר שהתקבל עד עתה יתפרס על פני כל השנה ויחסך מס.
התגמול אם מגיע, יתקבל ויחויב במס רק ב 2016.
הכנסות משכר דירה
שכר דירה יכול להיחשב כהכנסה.
כל תקבול בגין שכר דירה, שנתקבל בשנת המס – גם אם הוא בעבור שכר דירה, מראש, לשנים אחדות – יירשם כולו כהכנסה בשנה שבה נתקבל. לפיכך, למעוניינים לדחות גביית הכנסות, מוטב שימתינו לתחילת השנה הבאה לגביית שכר דירה.
כדי להימנע ממיסוי מוקדם על הכנסה משכר דירה, רצוי לקבל הכנסה משכר דירה בתוך שנת המס ולא לקבל שכר דירה מראש.
החוק מעניק פטור ממס להכנסות מהשכרת דירות כפוף לסכומים.
רצוי לדאוג לאישור בחתימת השוכר, המאשר כי הדירה משמשת למגורים בלבד. שכן אי עמידה בתנאי האמור עלולה לשלול את הפטור ממס. עצימת עיניים מעסק שבדירת מגורים מושכרת מהווה כידיעה על קיום העסק, ולכן יראו את ההכנסות כחייבות במס והפטור לא יהיה ניתן לשימוש.
גם דמי שכירות על נכסים בחו"ל חייבים במס, החל משנת המס 2003.

אופציות לעובדים
אופציות לקבלת מניותיה של חברה, אשר מוענקות לעובדיה חייבות במס.
"הקצאה באמצעות נאמן" – תקופת ההחזקה המינימלית הנה כדלקמן:
מסלול הכנסת עבודה – 12 חודשים ממועד ההקצאה.
מסלול רווח הון – 24 חודשים ממועד ההקצאה.
בנוגע להקצאות שבוצעו טרם כניסתו לתוקף של תיקון 147 לפקודה נקבע, כי תקופת ההחזקה המינימלית הנה כדלקמן:
מסלול רווח הון – 30 חודשים ממועד ההקצאה או 24 חודשים מתום שנת המס שבה בוצעה ההקצאה.
האמור מותנה בהחלטת החברה.

הוצאות המותרות לשכיר
מקובל לחשוב שלשכיר אין הוצאות המותרות לו והמוכרות על ידי מס הכנסה כהוצאה בייצור הכנסה ולא כך.
הוצאות כמו, השתלמות לשמירה על הרמה המקצועית (לא לימודי תואר חדש), ספרות מקצועית וביטאונים
מקצועיים, תוכנות מקצועיות, דמי חבר לאגודות מקצועיות, תשלומים לצורך הגשת דוח למס הכנסה ו/או ייעוץ מקצועי הקשור לכך ו/או לעיסוק כשכיר, הו הוצאות הברורות כמעט מאליהן כהוצאות בייצור הכנסה ויוכרו ככאלו.
שאר ההוצאות, ובעידן המודרני כששכירים רבים עובדים מהבית, הן בהגדרתן מעורבות ונטל ההוכחה ששימשו בייצור הכנסה מורכב אך לא בלתי אפשרי.
תכנון נכון ,פיצול ורישום עשויים להגדיל את יכולת השימוש בהוצאות אלו – כגון, מחשב וציוד היקפי, טלפון,
וכדומה.
במקרה של עבודה מהבית יש אפשרות לתבוע כהוצאה גם חלק מהוצאות הבית על כל מרכיביהן, אך הנושא מורכב ולא אתעכב עליו כאן.
* את ההוצאות המתוארות להלן מומלץ לבצע עד לסוף חודש דצמבר על מנת שתוכרנה כהוצאה השנה.
שכר לימוד בחו"ל – במקרה של שכיר הנמצא עם משפחתו בחו"ל יוכרו הוצאות שכר לימוד לילד עד לסך של 610 $ לחודש, בגין שהיה של מעל 10 חודשים בחו"ל. (לשקול מועד חזרה)

ניצול הפסדים בשוק ההון
החוק מאפשר לקזז הפסדים בשוק ההון מרווחים בו ואף מרווחי הון אחרים.
הפסדים מניירות ערך ניתן לקזז גם משבח מקרקעין. כך שאם כבר התחייבנו במס שבח, אפשר להפחיתו, עקב מימוש וקיזוז ההפסדים משוק ההון. אפשר גם לוותר על ניצול פטור ממכירת דירת מגורים ולקזז מהרווח את ההפסדים ובכך לשמור אופציה לניצול הפטור ממכירת דירת מגורים אחרת בעתיד הקרוב.
מימוש ההפסדים כדאי, אפילו אם צפויים רווחים בשנים הבאות משוק ההון, שכן על רווחים שטרם מומשו לא משלמים מס, בעוד שהפסדים שמומשו נותנים מגן מס מידי בעת המימוש.

הוצאות בגין השקעה בחיפושי נפט
החוק מאפשר להשקיע בחיפושי נפט, אם בהשקעה ישירה בשותפות ואם בדרך של רכישת יחידות השתתפות נסחרות בבורסה ולתבוע להכיר בהשקעה כהוצאה בשנת המס.
סכום ההוצאה שיותר ניכויה למי שרכש יחידות השתתפות אלה הנסחרות בבורסה, יהיה על פי דוח של השותף המנהל ולא יותר מהסכום שהוציא.
מכירת יחידות השתתפות אלה בבורסה למי שתבע את ניכוין בשנת המס הקודמת, לא תהיה פטורה ממס רווח ההון. לאור זאת, ההשקעה עשויה להיות כדאית בייחוד לנישום שיש בידיו הפסדי הון בלתי מנוצלים

הטבות מס אחרות
תרומות – תרומות למוסדות מוכרים (כדוגמת הקק"ל) מזכים את התורם בהנחה ממס בשיעור של 35%
מסך התרומה.(תחת תקרה של 30% מההכנסה )
אם בכוונתך לתרום, מומלץ לעשות זאת עד לסוף דצמבר ולהנות מהזיכוי במס כבר עכשיו.

הפקדות לקצבה – בעיקרון לאור התיקונים שחלו בשנים האחרונות מרבית השכירים במשק מפקידים
כספים לקופות גמל לקצבה דרך השכר, אולם לא בהכרח מנצלים את ההפקדה המקסימאלית האפשרית לניצול ההטבה במס.
מומלץ לבדוק את תלוש השכר האחרון (נובמבר 2015) ולבחון מה סכום השכר המצטבר וההפקדה המצטברת ולהשלים הפקדות בהתאם.

תגובות

הפוסט הזה פורסם בתאריך ייעוץ עסקי וחניכה, תקציב משפחה. קישור קבוע.
Disabled by Jetserver.